Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

 

Εισαγωγή

 

      O παρών ιστότοπος αποτελεί Hλεκτρονικό Eμπορικό Kατάστημα Πώλησης Προϊόντων μέσω Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που λειτουργεί η ETAIΡΕΙΑ με την επωνυμία

«Μ. & Ι. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΟΕ» (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ), που εδρεύει στον Πειραιά οδ. ΑΛΙΠΕΔΟΥ 21-23, 18540 ΠΕΙΡΑΙΑΣ και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 082313049 και Δ.Ο.Υ. Ε ΠΕΙΡΑΙΑ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας  info@motorkote.com.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210 4111569, 210 4221442 και γραμμή τηλεομοιοτύπου (fax): 210 4226838.

 

      Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με το προστατευόμενο εμπορικό σήμα “MOTORKOTE” το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.motorkote.com.gr Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος στο εξής καλούμενος για συντομία «Χρήστης» (ή «Επισκέπτης» ή «Πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

 

 

 

Γενικοί όροι

 

    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα και για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά τόπον αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

 

    Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει τον ιστότοπό του και τα παρεχόμενα προϊόντα και θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συνιστούμε να ξαναδιαβάζετε συχνά τους όρους χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

 

  

 

 Παρεχόμενες Πληροφορίες & Ασφάλεια Συναλλαγών

 

     H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

     Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του Καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (Ηλεκτρονικό Κατάστημα) σε ιστοτόπους τρίτων. Οι συσχετιζόμενοι αυτοί ιστοτόποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε τέτοιου ιστοτόπου ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε συσχετιζόμενο ιστότοτοπο ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιους ιστοτόπους. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο Ηλεκτρονικό της Κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση του Χρήστη, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον Επισκέπτη/Πελάτη και το γεγονός ότι περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

 

    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι Χρήστες προσκομίζουν στον Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των Χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τήν σύνδεση με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουμε ως εκ τούτου υλοποιήσει φυσικές και ηλεκτρονικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές μας διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες μας, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση παραβίασης.

 

 

 

 

 

Περιορισμός Ευθύνης

 

     Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν φέρει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας χωρίς να φέρει οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει τις πληροφορίες (επωνυμίες, χαρακτηριστικά, απεικονίσεις κλπ.) σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου όπως ακριβώς έχουν. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, που τυχόν θα υποστεί Επισκέπτης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και των παρεχομένων προϊόντων ή/και πληροφοριών εξαιτίας τυχόν μη επιτρεπομένων παρεμβάσεων τρίτων.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Εμπορικά Δικαιώματα

 

    Όλο το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Οι επωνυμίες, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με το εμπορικό σήμα “TRADE WIND” ή τα προϊόντα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τους Χρήστες του ιστοτόπου (επισκέπτες και πελάτες).

 

Άδεια Χρήσης

 

   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στον Χρήστη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης αυτού του ιστοτόπου και των περιεχομένων στοιχείων του. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στον ιστότοπο και στα στοιχεία του και ο Χρήστης του υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρεί σε όλα τα αντίγραφα του ιστοτόπου και των στοιχείων του όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά και εμπορικά δικαιώματα και (2) δεν μπορεί να τροποποιεί τον ιστότοπο και τα στοιχεία του με οποιοδήποτε τρόπο ούτε να τα αναπαράγει ή να τα παρουσιάσει δημοσίως ούτε να τα διανείμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

 

     Ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τα δεδομένα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος όπως ο Νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo Ηλεκτρονικό Κατάστημα για: 1) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών 3) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι Χρήστες δεν έχουν δικαίωμα 4) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6) παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο και 7) συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

 

 

Προστασία και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

 

    Ο παρών ιστότοπος είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε οι Χρήστες να μπορούν να τον επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Προσωπικά δεδομένα απαιτούνται μόνο στη περίπτωση ο Χρήστης επιθυμεί να παραγγείλει προϊόν(τα), και/ή να επικοινωνήσει με εμάς μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας.

 

   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα ανηλίκων εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν αντιληφθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα ανηλίκου συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

 

     Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε από εμάς με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των Πελατών μας και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι απλός στη χρήση του και για να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν στις συγκεκριμένες ανάγκες καθενός από εσάς. Για να επιτευχθεί η εξυπηρέτησή σας, είναι απαραίτητο εσείς, ο Πελάτης μας, να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν αποκλειστικά την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του παρόντος ιστοτόπου περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του παρόντος ιστοτόπου. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα που οι ίδιοι μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στον παρόντα ιστότοπο, δηλαδή πληροφορίες που σας προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί οικειοθελώς από εσάς χρησιμοποιούνται από εμάς προκειμένου να επιτυγχάνεται άμεση και ουσιαστική επικοινωνία, να παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικώς με τα προϊόντα και βεβαίως να λαμβάνονται και να εκτελούνται οι παραγγελίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω του ιστοτόπου έχουν επίσης ως σκοπό να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να καθοριστούν οι απαιτήσεις σας για περισσότερα ή/και νέα προϊόντα και γενικώς να διευκολυνθούν οι συναλλαγές σας με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι πληροφορίες δεν διανέμονται σε οποιονδήποτε τρίτο που δεν συνδέεται με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες που μετέχουν στην διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών.

 

   Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα συλλέγει τρεις (3) τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: 1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, 2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του  και 3) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές Ιos, Αndroid, Facebook, Google). Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημά μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Το ηλεκτρονικό κατάστημα κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (α) την παράδοση της παραγγελίας και (β) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του Πελάτη.

 

   Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύει το προσωπικό του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και τους συντηρητές του ιστότοπου του να παρέχουν στους Χρήστες το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

     Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε περαιτέρω  άλλους τύπους προσωπικών δεδομένων παρά μόνο ό,τι είναι απαραίτητο να εκπληρώσουμε τις μεταξύ μας συναλλαγές.

 

   Για τη διαρκή βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να σας στέλνουμε διαφημιστικά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με την επιχείρησή μας και τα οποία πιθανώς σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να επιλέξετε τα είδη των επικοινωνιών που επιθυμείτε να λαμβάνετε οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης, να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή. Η αποστολή sms στο αριθμό κινητού τηλεφώνου, που μας έχετε δηλώσει κατά την παραγγελία σας, γίνεται με σκοπό να σας ενημερώσει για την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Μπορείτε μέσα από το λογαριασμό πελάτη που έχετε δημιουργήσει στον ιστότοτοπο μας να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε ή όχι διαφημιστικό/προωθητικό υλικό μέσω sms. Δεσμευόμαστε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός εάν έχετε δώσει την προηγούμενη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας. Για όσους είναι ήδη πελάτες, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουμε λάβει στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας εμπορικής σχέσης μας, για να σας παρέχουμε διαφημιστικές πληροφορίες που σχετίζονται με προϊόντα ίδια ή/και παρόμοια με εκείνα που προηγουμένως έχετε ζητήσει, χρησιμοποιήσει ή ίσως σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση αυτή κατά το χρόνο αποστολής των στοιχείων σας αλλά και κάθε φορά που λαμβάνετε ένα μήνυμα. Προκειμένου να σταματήσετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για διαφημιστικούς σκοπούς, ακολουθήστε τις οδηγίες μέσα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε.

 

   Ωστόσο ενδέχεται να διατηρηθούν και χρησιμοποιηθούν προσωπικά δεδομένα κατόπιν Δικαστικής Απόφασης ή εντολής αρμοδίας Αρχής καθώς και για την ενάσκηση νομίμων δικαιωμάτων μας.

 

    Ο ιστότοπος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί “cookies” ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοτόπους, όπως η www.trade-wind.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του Χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς Χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου του ιστοτόπου. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των Χρηστών ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες αλλά και μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά o παρών ιστότοπος και να παρέχονται απρόσκοπτα οι υπηρεσίες.

 

     Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

 

    Πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του Χρήστη στον ιστότοπο. Διαφημιστικές και άλλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ενδέχεται να χρησιμοποιούν τα δικά τους cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies.

 

Τροποποιήσεις σχετικές με την Εταιρεία

 

    Σε περίπτωση μελλοντικής τυχόν τροποποίησης, συγχώνευσης, εξαγοράς ή άλλης μεταβίβασης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, θα μεταφέρουμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, σε αναγκαία κλίμακα και υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης δεσμευτεί ότι θα σεβαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο που να συνάδει με την ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. Θα εξακολουθήσουμε να διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα τυχόν προσωπικών δεδομένων και θα ενημερώσουμε τα υποκείμενα που επηρεάζονται πριν τα προσωπικά δεδομένα καταστούν αντικείμενο διαφορετικής πολιτικής απορρήτου.

 

Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

 

   Ο παρών ιστότοπος επιτρέπει στους Χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που τους αφορούν. Εάν επιλέξετε να τροποποιήσετε/διαγράψετε μια πληροφορία, θα ενεργήσουμε άμεσα ώστε να τροποποιηθεί/διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Για τη προστασία και την ασφάλεια του Χρήστη θα προσπαθήσουμε να βεβαιωθούμε ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το Χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας ή μέσω e-mail ή μέσω τηλεφώνου ή fax. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας εγγραφής του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία του κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

 

Πολιτική Επιστροφών

 

   Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω των εικόνων και των περιγραφών που αναρτά στις σελίδες του, να απολαμβάνετε τη δυνατότητα άμεσης επαφής, μέσω της οθόνης του υπολογιστή σας, με τα προϊόντα που διαθέτουμε. Θέλοντας να σας παρέχουμε κάθε δυνατή διευκόλυνση στις αγορές σας, παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων: 

 

Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους

 

    Σε όλες τις περιπτώσεις που παραδοθούν προϊόντα άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα, ή λείπει ιδιότητα που έχει προηγουμένως συμφωνηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο Πελάτης πρέπει να επιστρέψει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Η επιστροφή των προϊόντος θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε μέσω courier, ή σε κάποιο από τα καταστήματα που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Εφόσον διαπιστωθεί το λάθος, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του προϊόντος σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του Πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον Πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον Πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρκεί να τηρείται ο υποδεικνυόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής, το επιστρεφόμενο προϊόν να συνοδεύεται από το παραστατικό αγοράς και η συσκευασία του να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

 

 

 

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

 

    Σε περίπτωση που η επιστροφή αφορά προϊόν που θεωρείται ελαττωματικό κατά την παράδοση η επιστροφή θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή του στον Πελάτη. Το επιστρεφόμενο προϊόν να συνοδεύεται από το παραστατικό αγοράς και η συσκευασία του να μην φέρει ίχνη φθοράς που δεν δικαιολογούνται από την συνήθη χρήση. Η επιστροφή του προϊόντος θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε μέσω courier, ή σε κάποιο από τα καταστήματα που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o Πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος προϊόντος. Μετά την επιστροφή του προϊόντος γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον Πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του προϊόντος σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του Πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον Πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον Πελάτη.

 

Επιστροφές λόγω υπαναχώρησης του Πελάτη

 

   Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης και όταν πρόκειται για περισσότερα προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με όλα τα σχετικά παραστατικά και τη συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως (και ηλεκτρονικά) και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις η δήλωση υπαναχώρησης περιέλθει σε αυτήν. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το αργότερο μέσα σε δεκατέσσερεις (14) μέρες από την παραλαβή των προϊόντων. Η επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον Πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του Πελάτη.

 

Ασφάλεια προϊόντων

 

    Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα είναι προϊόντα απολύτως ασφαλή εφόσον χρησιμοποιούνται με τον ενδεδειγμένο τρόπο και για την χρήση για την οποία προορίζονται, έχουν λάβει κάθε απαραίτητη έγκριση και φέρουν επί της συσκευασίας τους όλες προβλεπόμενες σημάνσεις, πληροφορίες και οδηγίες χρήσης.

 

Αποδοχή Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

 

    Εάν χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης που ανακοινώνονται μέσω αυτής. 

 

    Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 210 4111569, είτε μέσω e-mail στο info@motorkote.com.gr